2010-2011 8.Sınıf İnkılap Tarihi SBS Hazırlık Test Soruları
31 05 2011

2010-2011 8.Sınıf İnkılap Tarihi SBS Hazırlık Test Soruları

S.1) I-İşgal devletlerinin ilerleyişini tam olarak durdurmaları,

II-Tek merkezden yönetilemeyen bir yapıda olmaları,

III-TBMM’ye karşı çıkarılan isyanları bastırmada etkili olmaları,

IV-Halkın işgallere tepkisi sonucu kurulmaları,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kuvayı Milliye birliklerinin kaldırılma sebeplerindendir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C) I ve III D)III  ve IV E)I,II ve III

S.2) Aşağıdakilerden hangisi Padişahın oluşturduğu “Saltanat Şurası” tarafından onaylanan bir antlaşmadır?

A)Mondros Antlaşması

C) Uşi Antlaşması

B)Londra Antlaşması

D)Versay Antlaşması

E)Sevr Antlaşması

S.3) Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmeleri  ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa katıldı.

B)Meclisin nerede toplanacağı konusu tartışıldı.

C) Kurtuluş Savaşı’nın amacı,gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir.

D)Salih Paşa kararları kabul ettiremezse istifa edeceğini belirtmiştir.

E)Temsil Heyeti ilk kez İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmış oldu.

S.4) I-Anzavur İsyanı

II-Yozgat İsyanı

III-Demirci Mehmet Efe İsyanı.

IV- Milli Aşireti İsyanı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kuvayı Milliye yanlısı olup sonradan isyan edenler arasında gösterilebilir?

A)Yalnız I B) Yalnız III C) I  ve III D)I ve IV E)III ve IV

S.5)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ilk kez katıldığı savaştır?

A)Kurtuluş Savaşı

B)I.Balkan Savaşı

C)II.Balkan Savaşı

D)Çanakkale Cephesi

E)Trablusgarp Savaşı

S.6) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’yu işgal eden İtilaf Devletlerinin savunduğu bir düşünce olamaz?

A)Önemli stratejik noktaları işgal etmek.

B)Boğazların yönetimini acilen TBMM’ye devretmek.

C)Azınlıklara geniş haklar vermek.

D)Akdeniz’ e hakim olmak.

E)Kapitülasyonları genişletmek.

S.7)Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ermenilerin kurduğu cemiyetlerden birisidir?

A)Mavri Mira Cemiyeti

B)Pontus  Cemiyeti

C)Etniki Eterya  Cemiyeti

D) Hınçak Komitesi

E)Alyans Cemiyeti

S.8)   I-İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi

II-Düzenli ordunun kurulması

III-Atina Antlaşması

Yukarıdaki olayları  kronolojik olarak sıralayınız.

A)I-II-III  B)I-III-II  C)II-I-III D)II-III-I E)III-I-II

S.9)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz ettiği bir cephedir?

A)Çanakkale Cephesi       B)Kanal Cephesi

C)Irak Cephesi     D)Suriye  Cephesi    E)Filistin Cephesi

S.10) Mustafa Kemal,Amasya Genelgesi’ni hazırlarken aşağıdakilerden hangisinin desteğini almamıştır?

A)Tevfik Paşa     B)Kazım Karabekir Paşa

C)Rauf Bey          D)Albay Refet Bey   E) Ali Fuat Bey

S.11)  -Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür; parçalanamaz.

-Manda ve himaye kabul edilemez.

-Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi bozacak imtiyazlar verilemez.

Yukarıdaki maddeler ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?

A)Amasya Genelgesi

B)Amasya Görüşmeleri

C)Erzurum Kongresi

D)Sivas Kongresi

E)Balıkesir Kongresi

S.12)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu  cemiyettir?

A)Vatan ve Hürriyet          B)Genç Osmanlılar

C)Müdafaa-i Hukuk           D)İstiklal     E)Felah-ı Vatan

S.13)Aşağıdakilerden hangisi Mondros’tan sonra Anadolu’yu işgal eden devletlerden değildir?

A)İngiltere

B)Yunanistan

C)Rusya

D)İtalya

E)Fransa

S.14)  I–Kanun-Esasi

II-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

III-Misak-ı Milli

IV-Hıyanet-i Vataniye Kanunu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri TBMM tarafından kabul edilmiştir?

A)Yalnız I        B)Yalnız II      C)I, II ve III

D)II ve III         E)II ve IV

S.15)Aşağıdaki  I.Dünya savaşı sonrası yapılan antlaşmalarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Almanya-Versay

B)Osmanlı- İstanbul

C)Avusturya-Saint Germain

D)Macaristan-Trianon

E)Bulgaristan-Nöyyi

S.16)Aşağıdakilerden hangisi  I.Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın işgal ettiği bölgeler arasında değildir?

A)Adana       B)Antalya

C)Antep        D)Maraş        E)Urfa

S.17)  I-Trablusgarp Savaşı

II-Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi

III-Misak-ı Milli’nin kabulü

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

A)I-III-II B) I-II-III C)II-I-III D)III-I-II E)II-III-I

S.18)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’nda mücadele etiği dış  cephedir?

A)Kanal Cephesi

B)Irak Cephesi

C)Galiçya Cephesi

D)Suriye   Cephesi

E)Filistin Cephesi

S.19)Aşağıdakilerin hangisi azınlıkların ayaklanmalarının en önemli sebebi kabul edilebilir?

A)Bolşevik İhtilali

B)Milliyetçilik akımları

C)İletişim olanaklarını geliştirmek

D)Kültürel haklar elde etmek

E)Bulundukları bölgelerden çekilmek

S.20)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde

“Millet-i Sadıka” olarak adlandırılmıştır?

A)Rumlar           B)Araplar

C)Museviler       D)Ermeniler         E)Arnavutlar

CEVAPLAR 1D 2E 3C 4B 5E 6B 7D 8E 9B 10A 11C 12A 13C 14E 15B 16B 17B 18C 19B 20D

3257
0
0
Yorum Yaz