aradığınız bu mekanda!!!Doğru yerdesiniz!!!
01 07 2014

2013-2014 Öğretim Yılı Haziran Dönemi Mesleki-Seminer Çalışmalar

2014 Mesleki Çalışmalar(Seminer) Konuları http://www.dosya.tc/server11/SaGGle/mlarretmenlerininmeslekigeliimeitimleri.pdf.html http://s3.dosya.tc/server24/qYjJkW/mlarretmenlerininmeslekigeliimeitimleri.pdf.html  Proje Hazırlama Teknikleri http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/projehazrlamateknikleri.zip.html Özgün Materyal Geliştirme http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/zgnmateryalgeltrme.zip.html  Değişen Okul Rolleri http://s3.dosya.tc/server24/qYjJkW/deienokulrolleri.zip.html  Değerler Eğitimi http://s3.dosya.tc/server24/q4hGOn/nndeerleretms.zip.html  Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/irlanmasindasorunlarvecozmnerilerimesut.zip.html  Dezavantajlı Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Yapılması Gerekenler , Yerel Çözüm Önerileri http://s3.dosya.tc/server24/qYjJkW/dezavantajlocuklarhaziranseminer12-13.doc.html  Serbest etkinlik Uygulamaları http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/Serbest.doc.html  İlköğretim Kurumları Standartları http://s3.dosya.tc/server24/EUKXuN/ilkogretimkurum.rar.html  Eğitime Erişim ve Devamın İzlenmesi http://s3.dosya.tc/server24/EUKXuN/egitimeerisim.zip.html  Öğretim Sürecinin Geliştirilmesi İle Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri http://s3.dosya.tc/server24/q4hGOn/Ogretimsureci.doc.html  Öğretim Yöntem ve Teknikleri http://s3.dosya.tc/server24/q4hGOn/ogretimyontemveteknikleri.rar.html  Ölçme ve değerlendirme (proje ve performans görevleri) http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/erive_l_meDe_erlendirmeSeminer_al__mas_.rar.html  Dyned İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları http://s3.dosya.tc/server24/qYjJkW/dynedsemineralmas.zip.html  Öğr... Devamı

10 03 2014

DEĞERLER EĞİTİMİ

 Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir: —  İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu? —  Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi? —  Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi? —  Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken  onların özgüvenleri gelişecek mi? —  Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi? —  Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli? —  Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi? —  Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine  rehber olabiliyor mu? —    Yükselen şiddet eğilimleri, —    Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık), —    Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme, —    İş ahlâkında düşüş, —    Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, —    Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb. —    Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur. —  Aile ve okul tarafından verilen değerlerle t... Devamı

09 03 2014

Özgün Materyal Geliştirme

Ders materyallerinin hazırlanmasındaki ilkeler, materyalin türüne bağlı olarak değiştiği halde, türlü materyalin geliştirilmesinde göz önüne alınabilecek temel ilkeler ise şunlardır. 1.  Ders materyali basit, sade ve anlaşılır olmalıdır; Unutulmamalıdır ki, ders materyallerinin ders ortamındaki en önemli rolü, ders ortamının, öğrenci için daha etkin ve daha anlamlı kılınmalıdır. Bu nedenle hazırlanacak öğretim materyalleri, konuyu basitleştirebilen, öğrenci için anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz bilgilerle dağınık olmayan bilir özellik taşımalıdır. Materyal fazla ayrıntılı olursa, öğrencilerin belleklerinde anlamlı kodlamaları güçleştirir. Ders materyali, dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır; Dersin hedeflerini desteklemeyen bir materyal, her ne kadar iyi hazırlanmış olsa bile, öğretimsel etkinliği düşük olacaktır. Çünkü her derste kazanılması amaçlanan ve önceden spesifik olarak belirlenmiş hedeflerin öğrenciye kazandırılması için, öğretimsel etkinlikler tasarlanır ve uygulanır. Ders etkinlikleri içinde yer alan öğretim materyallerinin geliştirilip kullanılması da, hedef davranışlara göre belirlenir. 3. Ders materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır; Ders materyalinin kullanılış amacı, öğretmen tarafından tasarlanan ve uygulanan öğretim etkinliklerinin denetlenmesidir. Ders materyalinin bütün içeriği öğrenciye aktarılması amacıyla değil, içeriğin önemli ve ana temalarının öğrenciye sunulmasında kullanılması en etkin yaklaşımdır. Bu yüzden hazırlanacak materyaller, konunun ana hatlarını sunan, anlaşılması güç olabilecek konuları açıklayan, içeriği soyuttan s... Devamı

09 03 2014

PROJE HAZIRLAMA

Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda  inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları ifade eder. Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, basari durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir .   Devamı