Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1453-1699 tarihleri
09 01 2009

Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1453-1699 tarihleri

1453   İstanbul'un fethi
1453   Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
1454   İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)
1458-1460   Mora'nın ele geçirilişi
1461   Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu
1461   Candaroğulları'nın ilhakı
1463   Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
1463-1470   İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
1466   II. Mehmed'in Arnavut seferi
1468   Karamanoğulları'nın sonu
1468   II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
1469   Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu
1470   Eğriboz'un alınışı
1471   Fatih Külliyesinin açılışı
1472   Topkapı Sarayının inşası
1473   Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi
1474   Ali Kuşçu'nun ölümü
1475   Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi
1476   Boğdan seferi ve zaferi
1478   Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
1478   Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü
1479   Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
1480   Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
1480   Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
1481   II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
1481   100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
1481   Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
1482   Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
1483   Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
1484   Boğdan Seferi
1484   Kili ve Akkirman'ın fethi
1484-1488   Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
1485   Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
1485   Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
1486   Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
1488   Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü
1488   Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
1489   Memlüklere karşı toprak kaybı
1491   Osmanlı-Memlük Barışı
1492   Macar Seferi
1492   İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
1494   Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili
1494   Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı
1495   Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu
1497   İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
1498   Lehistan Seferleri
1499   Venedik Harbi
1499   İnebahtı'nın alınışı
1499   Preveze baskını
15??   İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)
1500   Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
1500-1505   İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
1502   Venedikle sulh
1503   Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü
1505   Bayezid Külliyesi'nin açılışı
1509   İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi
1511   Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
1512   II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu
1512   Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.
1514   Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
1514   Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi
1514   Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
1516   Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi
1517   Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş
1517   Haremeyn'in himaye altına alınması
1517   Haliç'te tersane yapımının tamamlanması
1517   Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
1519   Celali isyanı
1519   Cezayir'in iltihakı
1520   I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu
1520   Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı
1520-1550    Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi
1521   Belgrad'ın fethi
1521   Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
1522   Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
1522   Rodos adasının ilhakı
1524   Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
1524   Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü
1525   Yeniçeri isyanı
1525   İlk Fransız elçisi İstanbul'da
1525   Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
1525   Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü
1526   Mohaç Zaferi
1526   Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı
1527   Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
1528   Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
1528   Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü
1529   Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması
1530-1540   Divan-ı Selimi'nin yazılması
1530-1560   Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi
1530-1588   Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi
1532   Alaman Seferi
1533-1534   Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini
1534   Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
1534   Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
1536   Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
1536   Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
1537   Körsof - Avlonya seferi
1538   Preveze Zaferi
1538   Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
1540   Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
1540-1560   Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi
1541   Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
1543   Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi
1543   Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)
1547   Osmanlı-Habsburg Sulhü
1547   Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
1547   San'a'nın fethi
1548   İkinci İran seferi
1550   Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
1551   Trablusgarb'ın fethi
1552   Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi
1553   Piri Reis'in ölümü
1553-1554   Turgud Reis'in Akdeniz seferi
1553-1554   Nahcıvan Seferi
1555   İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası
1556   Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı
1557   Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
1557   Süleymaniye külliyesinin açılışı
1558   Şakayık-ı Nu'maniye telifi
1558   Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması
1559   Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
1560   Cerbe'nin alınışı
1560-1600   Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi
1561   Taşköprüzade'nin ölümü
1562   Osmanlı-Habsburg Sulhü
1563   Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü
1565   Başarısız Malta kuşatması
1565   100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
1566   Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu
1567   Yemen isyanı
1568   Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi
1569   Astarhan seferi
1569   Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
1569-1595   Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi
1571   Kıbrıs fethinin ikmali
1571   İnebahtı hezimeti
1571   Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi
1574   Buğday Zaferi
1574   Tunus'un fethi
1574   Selimiye'nin açılışı
1574   II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu
1575   Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi
1575   Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
1577   Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
1578   Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
1578   Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi
1578   Kafkaslarda hareket
1580   İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
22 Ocak 1580   İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması
18 Kasım 1583   Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları
1583   Meşale Zaferi
1584-1588   Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması
1585   Tebriz'in alınışı
1585   Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü
1586   İlk Sikke tashihi
1587   Gürcistan harekatı
1588   Gence seferi
1588   Resm-i tashih-i sikke konulması
1588-1606   Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi
1589   İkinci sikke tashihi
1590   Osmanlı-İran Antlaşması
1590   Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması
1593   Osmanlı-Habsburg Savaşları
1595   Estergon'un düşüşü
1595   III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu
1596   Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi
1598-1663   Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası
1599   Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü
1600   Sikke tashihi
1601   Kanije Zaferi
1601   İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
1603   Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
1603   III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu
1603-1703   I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre
1607   Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması
1609-1610   Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da
1612   Osmanlı-İran Antlaşması
1612   Hollandalılara ahidname verilmesi
1613   Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü
1614   Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü
1615   İran Savaşı'nın yeniden başlaması
1615   Revan Seferi
1617   I. Mustafa'nın cülusu
1617   İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
1618   I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu
1618   Sikke tashihi
1621   II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
1622   II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
1623   I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu
1624   Sikke tashihi
1629   Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
1634   İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
1635   IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
1638   Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
1638   Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü
1639   Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması
1640   IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
1642   Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu
1642-1698   Hattat Hafız Osman
1645   Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
1648   İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu
1648   Kandiye kuşatması
1650   Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)
1656   Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
1656   Çınar Vak'ası
1656   Köprülüler devrinin başlaması
1658   Katip Çelebi'nin ölümü
1660   Varad Kalesi'nin alınışı
1663   Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi
1664   St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması
1666   Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü
1669   Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
1670   Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü
1672   Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
1672   Bucaş Antlaşması
1673   Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
1676   Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
1678   Ukrayna'da Çehrin seferi
1678   Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi
1680   Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
1682   Osmanlı-Rus Antlaşması
1682   Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
1683   II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun
1683   Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü
1685   Uyvar'ın elden çıkışı
1685   Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
1686   Budin'in düşüşü
1687   IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu
1687   Eğri kalesinin düşüşü
1687   Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
1688   Belgrad'ın elden çıkışı
1690   Kanije kalesinin düşüşü
1690   Belgrad'ın geri alınışı
1690   Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
1691   Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü
1691   II. Ahmed'in tahta çıkışı
1691   Salankamen bozgunu
1691   Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması
1695   II. Ahmed'in ölümü
1695   II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması
1697   Zenta bozgunu
1698   Şehremini Baruthanesi yangını
1698   Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı
1699   Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1631
0
0
Yorum Yaz